Women’s Challenge 4x4
off-road w rękach kobiet 15-16.06.2024 Wisła

Rajd "Women's Challenge 4x4" - off-road w rękach kobiet!

15-16.06.2024 w Wiśle odbędzie się VII edycja imprezy "Women's Challenge 4x4" – pełnych emocji zawodów off-road’owych, w których kierowcami mogą być wyłącznie kobiety.

W tym roku postanowiliśmy trochę namieszać, stąd po raz pierwszy zapraszamy do nas ‼️ załogi mieszane ‼️.

Czyli - za kierownicami Wy, Dziewczyny, a pilotem może być Wasz mąż, chłopak, brat, tata, kumpel, sąsiad, albo facet, do którego w tematach moto macie zaufanie 😉. Możecie wystartować również w teamie niemieszanym (dwie damy 👯‍♀️), co będzie dodatkowo punktowane.

Można wystartować terenówką, "zmotą", pojazdem typu UTV lub quadem.

„Emocje na tym rajdzie sięgają zenitu. Przyjeżdżają do nas kobiety w różnym wieku, wykonujące przeróżne zawody, mamy z córkami, siostry, a nawet ‼️ teściowe z synowymi ‼️. Udział w „Women’s Challenge 4×4” to dla nich bardzo często podjęcie wyzwania typu skok na bungee - ma dostarczyć wrażeń, które zostają na dłuuugo” - mówi organizatorka, Dagmara Kowalczyk.

Uroczysty start rajdu odbędzie się na rynku w Wiśle, odcinki specjalne na pobliskim torze "Pod Piramidą". Organizatorzy rajdu „Women’s Challenge 4×4” praktycznie od początku istnienia imprezy współpracują z Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo w Tychach. W czasie rajdu zbierane są pieniądze na pomoc podopiecznym Hospicjum.

ZAPRASZAMY!

REGULAMIN RAJDU "WOMEN'S CHALLENGE 4x4" 2024:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Impreza „Women’s Challenge 4x4”, zwana dalej rajdem, jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym, realizowaną w celu promocji turystyki off-road’owej, integracji środowiska użytkowników samochodów terenowych, pojazdów UTV i ATV, wsparcia działań samorządu i organizacji regionalnych, podejmowanych w dziedzinie promocji i turystyki regionu oraz aktywizacji przedsiębiorców branży turystycznej i usług w tym regionie.
1.2. Impreza jest projektem realizowanym jest przez firmę Dagmara Kowalczyk, reprezentowaną przez Dagmarę Kowalczyk, nazywaną dalej organizatorem.
1.3. Impreza organizowana jest na terenie prywatnym „ Pod Piramidą” w Wiśle, ul. Kamienna 19, należącym do Marcin Bujok.
1.4. Podczas rajdu mogą być zorganizowane imprezy towarzyszące, również charytatywne, mające na celu uatrakcyjnienie zawodów. Decyzja o imprezach towarzyszących podejmowana jest przez organizatora.
1.5. Nadzór nad przebiegiem imprezy sprawują osoby wyznaczone przez organizatora.
1.6. Wszelkie wiadomości o terminie, miejscu, zasadach rajdu, nagrodach oraz regulamin organizator publikuje na stronie wydarzenia www.womenschallenge.pl oraz na portalach społecznościowych Facebook i Istagram.
1.7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

2. UCZESTNICY RAJDU.
2.1. Uczestnikiem rajdu jest osoba, której imienne zgłoszenie, spełniające wymogi pkt. 2.3. niniejszego regulaminu, zostało zaakceptowane przez organizatora, opłaciła w terminie wpisowe i zgłosiła się, zgodnie z harmonogramem rajdu, w biurze rajdu. Organizator w drodze wyjątku może dopuścić do udziału w rajdzie osoby, które nie dopełniły wymogów regulaminu dotyczących zgłoszenia uczestnictwa z przyczyn od nich niezależnych.
2.2. W rajdzie biorą udział załogi, w których kierowcą jest kobieta (warunek konieczny) lub zawodniczki kierujące pojazdami ATV:  
- w pojazdach terenowych lub pojazdach typu UTV, wyposażonych w sprawny napęd 4x4, opony MT/AT, dwa zaczepy trwale mocowane do ramy pojazdu, po jednym z przodu i z tyłu pojazdu, trwale umocowany akumulator, taśmę holowniczą oraz asekuracyjną z szeklami oraz wyposażenie wymagane przepisami ruchu drogowego,
- pojazdami typu ATV, wyposażonymi w sprawny napęd 4x4, opony terenowe, wyciągarkę, taśmę holowniczą oraz wyposażenie wymagane przepisami ruchu drogowego.
Pojazdy powinny mieć udokumentowane w dowodzie rejestracyjnym aktualny przegląd techniczny (wyjątek stanowią pojazdy typu SAM) oraz ważne ubezpieczenie OC i NW.
2.3. Załogi oraz zawodniczki kierujące ATV chcące wziąć udział w rajdzie są zobowiązane do przesłania zgłoszenia, dostępnego na stronie www.womenschallenge.pl.
Zapisy przyjmowane są od 01.03.2024. Limit załóg wynosi 35 (samochody, UTV) oraz 20 (ATV). Zakwalifikowane załogi/zawodniczki otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa, a następnie są zobowiązane do wpłaty wpisowego na podany numer konta. Wpłata wpisowego jest potwierdzeniem uczestnictwa załogi/zawodniczki w rajdzie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyn.
2.4. Wysokość wpisowego: 600 zł dla klas: Adventure i Extreme, 500 zł dla klasy ATV. W ramach wpisowego uczestnicy rajdu otrzymują m.in. koszulki rajdowe.
2.5. Kierowcy muszą legitymować się prawem jazdy kat. B. Na próbach terenowych oraz poruszając się pomiędzy nimi, zawodnicy mają obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa oraz noszenia kasków ochronnych. Zawodniczki klasy ATV muszą legitymować się prawem jazdy kat. B, posiadać kaski homologowane oraz wyposażenie ochrony osobistej chroniące tułów, a w szczególności kręgosłup, jak również obuwie chroniące stopę z zabezpieczeniem powyżej kostki.
2.6. Zakwalifikowane załogi/zawodniczki ATV zgłaszają się do biura rajdu, zlokalizowanego w Wiśle na pl. B. Hoffa w dniu 15.06.2024 r., od godziny 9:00 do godziny 10.30. Wszystkie załogi mają obowiązek stawić się w biurze rajdu (pl. B. Hoffa, Wisła) w celu pobrania karty załogi/zawodniczki ATV, poddania pojazdu oględzinom technicznym oraz plombowania kart. Do startu zostaną dopuszczone wyłącznie załogi/zawodniczki ATV, które uzyskały w biurze rajdu kartę załogi.
2.7. Określa się następujące klasy uczestników rajdu: Adventure  – wszystkie samochody terenowe i pojazdy typu UTV; Extreme – samochody terenowe i pojazdy typu UTV, opony min. MT, wyciągarka oraz klasa ATV. Pojazdy typu UTV są klasyfikowane osobno (z wyjątkiem klasy Extreme).
2.8. O przydziale do klasy ostatecznie decyduje główny sędzia techniczny zawodów na podstawie przeprowadzonych badań technicznych, określających brak lub stopień modyfikacji poszczególnych elementów i podzespołów pojazdu.
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania miejsc startowych w zawodach.
2.10 Organizator informuje, że podczas rajdu będzie prowadzona dokumentacja fotograficzno – filmowa o charakterze reporterskim. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie wizerunków uczestników uwiecznionych na zdjęciach przez organizatora oraz partnerów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

3. PRZEBIEG RAJDU.
3.1. Rajd rozpoczyna się w dniu 15.06.2024 r. o godzinie 9:00 na pl. B.Hoffa w Wiśle (w godz. 9:00 – 10:30 odbędą się badania techniczne oraz biuro administracyjne). Uroczysty start uczestników organizator określa na godzinę 10:30 (pl. B.Hoffa w Wiśle). Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dn. 16.06.2024 r. o godz. 10:30 na pl. B. Hoffa w Wiśle.
3.2. Konkurencje sprawnościowe odbędą się w dniu 15.06.2024 r. na torze off-road’owym „Pod Piramidą” ul. Kamienna 19, Wisła po zakończeniu uroczystego startu i przyjeździe na miejsce rozgrywania OS-ów. Każda załoga/zawodniczka ATV ma do pokonania sześć prób terenowych.
3.3. Odcinki dojazdowe pomiędzy kolejnymi OS-ami, zawodnicy pokonują według instrukcji organizatora.
3.4. OS-y oznakowane są taśmą ostrzegawczą. Dla wszystkich klas obowiązuje jeden regulamin pomiaru czasu i kar. Start OS-u odbywa się w wyznaczonej strefie oznaczonej taśmą, w której znajduje się sędzia OS-u. Czas startuje pilot/zawodniczka ATV poprzez wciśniecie stopera sędziego, a następnie wsiada do pojazdu zapina pasy i dopiero wtedy załoga rusza na trasę OS-u. Czas zatrzymuje pilot/zawodniczka ATV na mecie OS-u. Próba zostaje zaliczona, jeśli załoga/zawodniczka ATV zaliczy start i metę OS-u.
3.5. Konkurencje sprawnościowe zostaną zakończone po pokonaniu przez załogi/zawodniczki ATV OS-ów, maksymalnie o godz. 19:00. Biuro rajdu zostanie zamknięte o godz. 19:30. Poruszanie po wyznaczonych próbach po zamknięciu biura jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. konsekwencje wynikające z naruszenia zakazu.
3.6. Osoba wyznaczona przez organizatora przed startem do OS-ów umocuje trwale karty załogi do elementu wnętrza pojazdu. Karty w pojazdach ATV są mocowane do trwałych, niedemontowanych elementów.  W momencie zakończenia udziału w konkurencjach sprawnościowych organizator/główny sędzia techniczny zdejmie kartę, sprawdzając jej stan. załogi/zawodniczki którzy nie zgłoszą się do organizatora w celu oddania kart do momentu zakończenia konkurencji, nie zostaną sklasyfikowane.

4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEBIEG RAJDU.
4.1. Organizator: wyznacza i nadzoruje pracę biura zawodów, organizuje i nadzoruje całość imprezy, odpowiada za przebieg rajdu w sprawach organizacyjnych i bezpieczeństwa, ma prawo odwołać OS.
4.2. Kierownik biura rajdu: osoba wyznaczona przez organizatora odpowiedzialna za dopełnienie formalności przez uczestników rajdu, wydawanie i odbieranie kart załogi, klasyfikację i publikowanie wyników.
4.3. Główny sędzia techniczny: osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów startujących w imprezie, na podstawie których decyduje o przydziale załóg do poszczególnych klas oraz odpowiedzialna za przebieg tras i nadzór nad sędziami prób terenowych. Osoba decyzyjna w sprawach spornych dotyczących przebiegu rywalizacji na OS-ach.
4.4. Sędziowie prób terenowych: są odpowiedzialni za przebieg rywalizacji, pomiar czasu oraz naliczanie taryf karnych, mają głos decydujący w przypadku wątpliwości pojawiających się podczas rozgrywania próby terenowej.
4.5. Inne osoby wyznaczone przez organizatora – zakres obowiązków określa organizator zawodów.

5. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA ZAŁÓG.
5.1. Wyznaczone OS-y punktowane są według czasu przejazdu od startu do mety. Limit czasu na przejazd OS-u wynosi od 15 do 20 min. (o dokładnym limicie czasu przeznaczonym na pokonanie danego OS poinformuje przed startem sędzia OS-u). Czas przejazdu jest wpisywany przez osobę upoważnioną – sędziego odpowiedzialnego za określony OS. Za przekroczenie limitu czasu naliczona zostanie kara 30 min. Brak zaliczenia próby skutkuje taryfą 1 godziny (za brak zaliczenia próby rozumie się brak podjęcia rywalizacji na OS-ie, załoga nie przekracza linii startu OS-u).
5.2. Na OS-ie dozwolona jest pomoc jedynie innych uczestników rajdu. Zabrania się udzielania pomocy przez osoby trzecie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zgodę na to wyrazi sędzia próby terenowej.
5.3. Załogi/zawodniczki zostaną sklasyfikowane zgodnie z sumą czasów pokonania prób terenowych, z uwzględnieniem taryfy karnej. W razie stwierdzenia takiej samej sumy czasów u dwóch lub większej ilości załóg/zawodniczek, organizator weźmie pod uwagę czas zdania karty. Załogi składające się z dwóch kobiet będą dodatkowo premiowane poprzez odjęcie czasu z sumy czasów przejazdu wszystkich OS-ów.
5.4. Klasyfikację prowadzi biuro rajdu, które ma obowiązek jej publikowania.
5.5. Nieoficjalne wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone po podliczeniu czasów przejazdu, w dniu 15.06.2024 r. do 22:00. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone podczas rozdania nagród w dn. 16.06.2024.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
6.1. Uczestnicy rajdu startują na swoją odpowiedzialność i jeśli stwierdzą, że uczestnictwo w rajdzie lub jego kontynuacja na jakimkolwiek etapie zagraża bezpieczeństwu ich, osób trzecich lub sprzętu powinny odstąpić od uczestnictwa w rajdzie.
6.2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania rajdu zarówno w stosunku do załóg/zawodniczek i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty, w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
6.3. Za szkody wyrządzone podczas trwania zawodów odpowiedzialni są sprawcy tych szkód.

7. WYKLUCZENIA I DYSKWALIFIKACJA.
7.1. Załoga/zawodniczka ATV może zostać niedopuszczona do startu, z powodu niedostosowania pojazdu i jego wyposażenia do wymagań regulaminowych, braku kasków ochronnych, złego stanu technicznego pojazdu, braku wymaganych dokumentów, w tym potwierdzenia wpłaty wpisowego.
7.2. Załoga/zawodniczka ATV nie zostanie dopuszczona do startu, jeśli będzie znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Uczestnicy wskazani przez załogę, będący wsparciem przy konkurencjach sprawnościowych, spożywający w ich trakcie napoje alkoholowe lub zażywający środki odurzające, zostaną zdyskwalifikowani wraz z załogą/zawodniczką.

 

Design by artsite.bytom.pl